ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​CHKMEBAC ផ្តល់ជំនួយ​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ក្រុង​ច្បារមន និង​នៅ​ខណ្ឌដង្កោ

CHKMEBAC ផ្តល់ជំនួយ​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ក្រុង​ច្បារមន និង​នៅ​ខណ្ឌដង្កោ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ តុលា ២០២០ | ១២:០៤

ចែករំលែក