ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​CP ចូលរួម​ដាំ​ដើមឈើ ដើម្បី​ជួយ​បង្កើន​តំបន់​បៃតង និង​រក្សា​បរិស្ថាន​ធម្មជាតិ

CP ចូលរួម​ដាំ​ដើមឈើ ដើម្បី​ជួយ​បង្កើន​តំបន់​បៃតង និង​រក្សា​បរិស្ថាន​ធម្មជាតិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ សីហា ២០២០ | ១១:៤៧

ចែករំលែក