ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Olympia Mall គាំទ្រ​យុទ្ធនាការ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

Olympia Mall គាំទ្រ​យុទ្ធនាការ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ វិច្ឆិកា ២០២០ | ១១:៤១

ចែករំលែក