ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សកម្មភាព​អ្នក​សារព័ត៌មាន LIFT

សកម្មភាព​អ្នក​សារព័ត៌មាន LIFT

LIFT-យុវវ័យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ កញ្ញា ២០១២ | ២៣:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រៅពីការសិក្សា និង​ការងារ​ជា​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន ឲ្យ​ទំព័រ ការ​អប់រំ និង​អាជីព (LIFT) ក្រុម​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ ឆ្លៀត​ឳកាស​ចុះ​ជួយ​ការ​ងារ​សង្គម​ជា​ច្រើន ដូចជា ការ​ជួយ​បង្រៀន​ក្មេង​ៗ​ក្នុង​សហគមន៍​ទាំង​នេះជាដើម។​រូបថត LIFT Reporters

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999