ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទៅ​កោះ​កុង​កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ពាម​ក្រសោប!

ទៅ​កោះ​កុង​កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ពាម​ក្រសោប!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ តុលា ២០១២ | ១៣:៥២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

4-stand-alon

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com