ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្នំ​ភ្លើង​សាន់ គ្រីស្តូ​បាល់ ​ព្រួសផេះកម្ពស់​២គ.ម.

ភ្នំ​ភ្លើង​សាន់ គ្រីស្តូ​បាល់ ​ព្រួសផេះកម្ពស់​២គ.ម.

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កញ្ញា ២០១២ | ១៣:២៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

18-Standalone

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com