ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រៃអង្គាសដើម្បីរំដោះគ្រោះឆ្នាំរោង!

រៃអង្គាសដើម្បីរំដោះគ្រោះឆ្នាំរោង!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ តុលា ២០១២ | ១៤:២៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Front-page01

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999