ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សិស្ស​សាលា​នៅ​ជនបទ!

សិស្ស​សាលា​នៅ​ជនបទ!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៤ កញ្ញា ២០១២ | ១៥:០២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហេង ជីវ័ន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

120924_04s

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com