ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​លក់​ទឹក​ត្នោត​នៅ​អង្គរ​!

អ្នក​លក់​ទឹក​ត្នោត​នៅ​អង្គរ​!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ កញ្ញា ២០១២ | ១៣:៥៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

4-stand-alon

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999