ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ ១៩ ចំនួន ៣ នាក់បន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែមិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានរកឃើញករណីស្លាប់ទៀតទេ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ ១៩ សម្រាប់ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ ១៩ ក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៣ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា កម្ពុជាមានអត្រាឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១៣៨ ៦៧៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៥ ៦០៥ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់៕