សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង សំដៅ​លើ​មូលបត្រ​បំណុល​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះផ្សាយ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ ហើយ​សាច់ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​មក​ពី​ការ​បោះផ្សាយ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​​ធ្វើ​ហិរញ្ញប្បទាន ឬហិរញ្ញប្បទាន​ឡើងវិញ​ដល់​គម្រោង​ ឬ​ទ្រព្យសកម្ម​បៃតង​ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​វិជ្ជមាន​ដល់​បរិស្ថាន និង/ឬ​អាកាសធាតុ។

សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជាទូទៅ ដើម្បី​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​ប្រភេទ​នៃ​គម្រោង​ដូច​ខាងក្រោម៖

- គម្រោង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព

- គម្រោង​ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ

- គម្រោង​ការពារ និង​គ្រប់គ្រង​ការបំពុល

- គម្រោង​គ្រប់គ្រង​ដីធ្លី និង​ធនធានធម្មជាតិ

- គម្រោង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ដោយ​កាត់បន្ថយ​ការ​បំពុល

- គម្រោង​គ្រប់គ្រង​ទឹក និង​ទឹក​កខ្វក់

- គម្រោង​អគារ​បៃតង។ល។

ឧទាហរណ៍៖ ការ​អភិវឌ្ឍ​គម្រោង​បង្កើត​ថាមពល​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​កម្លាំង​ខ្យល់ ឬ​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ ការទិញ​ដី​សម្រាប់​សាងសង់​ ឬ​សំភារៈ​បរិក្ខារ​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ការ​ផលិត​ថាមពល​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​កម្លាំងខ្យល់ ឬ​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ ការ​អភិវឌ្ឍ​គម្រោង​ផលិត​រថយន្ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​ថាមពល​អគ្គិសនី ជាដើម។

សាវតារ​នៃ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង

នៅឆ្នាំ​២០០៧ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អន្តររដ្ឋាភិបាល​សម្រាប់​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ (IPCC) ដែល​ជា​ទីភ្នាក់ងារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​របាយការណ៍​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ការ​ឡើង​កម្តៅ​ផែនដី និង​សកម្មភាព​របស់មនុស្ស។ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​មូលនិធិ​សោធននិវត្តន៍​ស៊ុយអែត​ពិចារណា​អំពី​ការ​ធ្វើ​ហិរញ្ញប្បទាន ដល់គម្រោង​ដែល​រួម​ចំណែក​ជា​វិជ្ជមាន​ដល់​បរិស្ថាន។ 

ក្នុងឆ្នាំ​២០០៨ ធនាគារ​ពិភពលោក បាន​បោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ជា​លើកដំបូង​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​យ៉ាង​ច្រើន​នោះ។ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក តម្រូវការ​កើនឡើង ហើយ​ប្រទេស​ជាច្រើន​បាន​ចាប់ផ្តើម​ពិចារណា​ក្នុង​ការ​បោះផ្សាយ​សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង

សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន​ដល់​ទីផ្សារ​ហិញ្ញវត្ថុ ដោយ​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ និង​វិនិយោគិន ក៏​ដូចជា ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ទាំងមូល ព្រម​ទាំង​គាំទ្រ​ដល់​ការ​សម្រេចបាន​នូវ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព។ វត្តមាន​នៃ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង រួម​ចំណែក៖

- លើក​កម្ពស់​ការ​អនុវត្ត​ស្ដង់ដា​ល្អ​សម្រាប់​អាកាសធាតុ។

- បង្ហាញ​ពី​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ និង​វិនិយោគិន​ក្នុង​ការ​បង្កើន​លំហូរ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​មាន​កាបូន​ទាប (low-carbon economies)។

- ធានា​បាន​នូវ​វិបុលភាព​សម្រាប់​មនុស្ស​ជំនាន់ក្រោយ។

តើអ្វីជា​ភាព​ខុសគ្នា​រវាង​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង និង​សញ្ញាបណ្ណ​ធម្មតា

មិនមាន​ភាព​ខុសគ្នា​ច្រើន​នោះ​ទេ រវាង​សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង និង​សញ្ញាបណ្ណ​ធម្មតា ព្រោះ​សញ្ញាបណ្ណ​ទាំងពីរ​នេះ មាន​កម្រិត​ហានិភ័យ និង​ផល​ត្រលប់​មកវិញ ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា។ ពាក្យ​សម្គាល់​បៃតង​នេះ គឺ​បញ្ជាក់ថា​សាច់ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​មក​ពី​ការ​បោះផ្សាយ​នឹង​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​គម្រោង​ទាក់ទង​នឹង​បរិស្ថាន និងការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ លក្ខណៈ​ពិសេស​បន្ថែម​នៃ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង គឺ​គុណភាព​ឥណទាន​កាន់​តែ​ខ្ពស់ និង​អត្ថប្រយោជន៍​នៃការ​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម។ ជារួម សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង គឺ​មាន​លក្ខណៈ​ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា​នឹង​សញ្ញាបណ្ណ​ធម្មតា ដែល​តំណាង​ឱ្យ​កិច្ច​សន្យា​ខ្ចី​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​បោះផ្សាយ (រួមមានសាជីវកម្ម ឬ​សហគ្រាសរដ្ឋ) និង​វិនិយោគិន ដើម្បី​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​គម្រោង​ណា​មួយ ហើយ​វិនិយោគិន​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់​ប្រាក់​សង​ពេញលេញ (ទាំងដើម និង​ការ) នៅពេល​ដល់​ឥណប្រតិទាន (Maturity date)។ 

ចំពោះ​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង និង​សញ្ញាបណ្ណ​ធម្មតា គឺ​គម្រោង​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​ប្រើប្រាស់​សាច់ប្រាក់​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ធ្វើហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​គម្រោង​ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​វិជ្ជមាន​ដល់​បរិស្ថាន​ប៉ុណ្ណោះ។ដោយឡែក សញ្ញា​បណ្ណធម្មតា​ត្រូវបាន​បោះផ្សាយ​លក់ ដើម្បី​ធ្វើ​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​គម្រោង​ទូទៅ​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាទុន​បង្វិល​ទូទៅ ឬសម្រាប់​សងប្រាក់​កម្ចី​ដែល​មាន​ស្រាប់។ 

ស្តង់ដា​ដែល​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី អនុលោមតាម

យោង​តាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​លេខ ០០៣/២២ ន.ម.ក./គ.ណ.ន. ចុះ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង សញ្ញាបណ្ណ​សង្គម ​ឬ​សញ្ញាបណ្ណ​និរន្តរភាព បុគ្គល​ដែល​មាន​បំណងបោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង សញ្ញាបណ្ណ​សង្គម និង​សញ្ញា​បណ្ណ​និរន្តរភាព ត្រូវ​អនុវត្ត​អនុលោម​តាមប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​ជា​សាធារណៈ ករណី​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​បំណុល​ជា​សាធារណៈ និង​ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​បំណុល​សម្រាប់​វិនិយោគិន​គុណវុឌ្ឍិ ករណី​បោះផ្សាយ​លក់មូលបត្រ​បំណុល​សម្រាប់​វិនិយោគិន​គុណវុឌ្ឍិ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ព្រម​ទាំង​ត្រូវ​បំពេញ​បន្ថែម​នូវ​ការ​អនុវត្តតាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​លម្អិត​ស្ដីពី​ការ​បោះផ្សាយ​លក់សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្ដង់ដា​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង សញ្ញាបណ្ណ​សង្គម ឬ​សញ្ញាបណ្ណ​និរន្តរភាព​របស់​អាស៊ាន (ASEAN GREEN BOND STANDARDS, ASEAN SOCIAL BOND STANDARDS AND ASEAN SUSTAINABILITY BOND STANDARDS) ឬ​ស្តង់ដា​អន្តរជាតិ​ផ្សេងទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង សញ្ញា​បណ្ណ​សង្គម ឬ​សញ្ញាបណ្ណ​និរន្តរភាព​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន។​

ករណី​ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ដំបូងគេ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ហ្គោលដេន ទ្រី បាន​អនុលោម​ក្របខណ្ឌ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ជាមួយ​នឹង​គោលការណ៍ សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង (២០២១) និង​ស្ដង់ដា​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​អាស៊ាន។ ក្របខណ្ឌ​នេះ មាន​ភាព​ស្រប​គ្នា​ទៅនឹង​គោលការណ៍​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង ២០២១ (GBP) ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សមាគម​ទីផ្សារ​មូលធន​អន្តរជាតិ (ICMA) និង​ស្ដង់ដា​សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង​អាស៊ាន​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​វេទិកា​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន​ (ACMF)។ ក្របខណ្ឌនេះ គឺ​ផ្អែកលើ​ធាតុ​សំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

១-ការ​ប្រើប្រាស់​សាច់ប្រាក់​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​បោះផ្សាយ
២-ដំណើរការ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ និង​ជ្រើសរើស​គម្រោង
៣-ការ​ចាត់ចែង​សាច់ប្រាក់​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​បោះផ្សាយ
៤-កា​ររាយការណ៍។

ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ទទួល​ការ​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​យោបល់​លើ​ក្របខណ្ឌ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ DNV GL (Thailand) Co., Ltd។ គួរ​រំលឹក​ផង​ដែរ​ថា​ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដំបូង​គេ ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ ២០២៣។

ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ជា​ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ​ឈាន​មុខគេ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា ​ដោយ​ផ្ដោត​លើ​ការ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ជួល​អគារ​ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង និង​ប្រឹក្សា​យោបល់​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ។​ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី បាន​ធ្វើការបោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​ហ្គោលដេន ទ្រី ក្នុង​អត្រា​គូប៉ុង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៧% ចំនួន ៦០.៧២១ សញ្ញាបណ្ណ​ក្នុងទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ៦.០៧២.១០០.០០០ រៀល (ប្រមាណ ១.៤៦៨.១០០ ដុល្លារអាមេរិក)។ ការ​បោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញា​បណ្ណបៃតង​នេះ នឹង​ជួយ​បង្កើន​ទំនុកចិត្ត​ពី​វិនិយោគិន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ទៅ​លើ​ធុរកិច្ច​របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ហើយ​ក៏​ជា​ការ​បើក​លទ្ធភាព​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ប្រភព​ទុនបន្ថែម ​ព្រម​ទាំង​ចូលរួម​បង្កើន​សក្ដានុពល​នៃ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និរន្តរភាព​នៅ​កម្ពុជា និង​ទទួល​បាន​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ ផងដែរ។

ឯកសារយោង៖
https://corporatefinanceinstitute.com/​resources/​esg/​green-bond/​#:~:​text​=​Green​%2​0bonds​%2​0are%​20​fundamentall​y​%​20the,​terms)%​20​throughout​%​20​the​%20​loan's%​20​term. 

ពុទ្ធិមូលបត្រលេខ ៩៤ “អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង” ចេញផ្សាយឆ្នាំ២០២៤

រៀបចំដោយ៖    និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ
អ៊ីមែល៖ issuance@serc.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៦១១