| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កោះ​សំពោច​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ជា​រាជ​បុត្រ​លក់​សំបុត្រ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ជាតិ​ម្នាក់​២​ដុល្លារ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ ធ្នូ ២០១៦ | ១១:២០

ចែករំលែក