| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គន់​​ទស្ស​នីយ​​​ភាព​ធម្មជាតិ​ជួរភ្នំ​នៅ​ទឹក​ធ្លាក់​ឆាយ​អឺ ៩១ ទី​ប្រសព្វ​ទឹក​សាប​ទឹក​ប្រៃ អម​ដោយ​ទេស​ភាព​ព្រៃ​ភ្នំ​ល្វឹង​​ល្វើយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ មីនា ២០១៨ | ១៤:០៧

ចែករំលែក