| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គយគន់​វិថី​អន្ទង់​អាំង និង​សមុទ្រ​ឈើ​ពី​លើ​ខ្នង​ភ្នំ ១០០៥

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ មិថុនា ២០១៨ | ១៦:៤៧

ចែករំលែក