| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចាប៉ី​ដង​វែង​ខ្មែរ​ក៏​មិន​ធម្មតា​ដែរ​ពេល​ប៉ះ​ជាមួយ​អ្នក​រ៉ាប់​ព័ត៌មាន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ ឧសភា ២០១៧ | ១៤:២៣

ចែករំលែក