| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ជ្រោះ​សិលា​មាន​ជ័យ ទីឋាន​នែប​និត្យ​ធម្មជាតិ ទើប​រះ​ថ្មី​លើ​ដែនដី​កោះកុង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ កុម្ភៈ ២០១៨ | ១០:៤៣

ចែករំលែក