| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ដូង​ទេរ ទីឋាន​អ្នក​ប្រាថ្នា​ភ្លក់​អាហារ និង​លេង​កីឡា​រំជើប​រំជួល​ លើ​ផ្ទៃ​ទឹក​ព្រែក​កំពត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ មីនា ២០១៨ | ១២:២០

ចែករំលែក