| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ដំណើរ​កម្សាន្ត​ក្នុងកសិ​ទេស​ចរណ៍​ ជ្រាវ​ ក្រុង​សៀម​រាប

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ សីហា ២០១៦ | ១៣:០៦

ចែករំលែក