| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទឹកធ្លាក់​ឆាយ​ប្រុយ ​ប្រែក្លាយ​ជាតំបន់​គ្រោះថ្នាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៧ កុម្ភៈ ២០១៧ | ១១:៣៩

ចែករំលែក