| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទឹក​ធ្លាក់​ដាចំប៉ី ទី​កម្សាន្ដ​ភាគ​ឧត្ដរ​ស្ថិត​នៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ពី​ព្រំដែន អូរស្មាច់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ កញ្ញា ២០១៦ | ១១:២៨

ចែករំលែក