| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទឹកធ្លាក់​ថ្មដា​តូច ហូរ​ជា​ថ្នាក់ៗ​ត្រជាក់​ស្រេង ក្បែរ​ផ្លូវ​ជាតិ​កៀក​បង្កើយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៩ មិថុនា ២០១៨ | ១៦:៣៧

ចែករំលែក