| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទឹក​ធ្លាក់​ អូរ​ទឹក​ចោល អើត​សម្រស់​រង់​ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​លើ​ខ្នង​ភ្នំ​ដងរែក

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ សីហា ២០១៦ | ១១:០២

ចែករំលែក