| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទៅ​សៀមរាប កុំ​ភ្លេច​រំឭក​អនុស្សាវរីយ៍​ទសវត្សរ៍​ទី ៦០ នៅ​កាហ្វេ​កង់​រទេះ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ មេសា ២០១៨ | ១៥:៣៨

ចែករំលែក