| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទំនប់​ទឹក​រលាំង​ជ្រៃ ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​ចូល​ចិត្ដ​ស្ទូច​ត្រី​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ ធ្នូ ២០១៦ | ១៣:០៦

ចែករំលែក