| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

បាញ់​បោះ​សាធារណៈ​បាន​ត្រឹម​ទទួល​ពិន័យ​រដ្ឋបាល

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ មិថុនា ២០១៧ | ១១:០៦

ចែករំលែក