| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

បឹង​ហ្គាឡូ បឹងកាយ៉ាក​ ទេសភាពស្អាត និង ស្ងប់ស្ងាត់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០១៨ | ១១:២១

ចែករំលែក