| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប៉ុស្តិ៍​រ៉ាប់​ញូស៍៖ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន ជំទាស់​ក្រសួង​វប្បធម៌​ក្នុង​ករណី​តារា​ស៊ិចស៊ី ដេនីខ្វាន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ ឧសភា ២០១៧ | ១៦:៤៧

ចែករំលែក