| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅតែខ្សត់ទេសចរទៅទស្សនា បើទោះជាផ្លូវងាយស្រួលធ្វើដំណើរ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៣ មីនា ២០១៨ | ១២:១២

ចែករំលែក