| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ពើងគំនូរ​ចម្លាក់​ថ្មភ្នំ​ក្នុង​សតវត្សរ៍ទី ១១ នៅ​រាជធានី​បុរាណ​នៃភ្នំ​គូលែន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៨ វិច្ឆិកា ២០១៦ | ១២:០១

ចែករំលែក