| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ពើយ​តា​រួន ទេស​ភាព​ស្រៀវ​ឆ្អឹង​ខ្នង​លើ​កំពូល​ភ្នំ​ដង​រែក

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ កញ្ញា ២០១៦ | ១២:០៨

ចែករំលែក