| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

យុវតីម្នាក់ ល្បីពេញហ្វេសប៊ុកតាមរយៈពហុទេពកោសល្យ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១១ មិថុនា ២០១៩ | ១៤:២៩

ចែករំលែក