| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក កង គឹមហាក់៖ ទោះបី​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​មិន​អាច​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​បាន ​ក៏ប៉ុន្តែ​នៅ​​មាន​ស្មារតី​មូលគ្នា​ក្នុង​នាម​សង្គ្រោះ​ជាតិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ មីនា ២០១៨ | ១៦:០៥

ចែករំលែក