| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

សម្រស់​ទឹក​ធ្លាក់ ពពក​វិល លើ​កំពូល​ភ្នំ​បូក​គោ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១២ មករា ២០១៨ | ១២:០៦

ចែករំលែក