| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អំពិលអំពែក សាច់​អាំង​បែប​កូរ៉េ មួយ​ឈុត​តែ ២៤០០០ រៀល

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ កក្កដា ២០១៨ | ១១:៣៨

ចែករំលែក