| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្ញៀវដែលមានបំណងចង់ជាវដាវ គឺតម្រូវឱ្យមើលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតសិន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ មីនា ២០២២ | ១៤:៤៣

ចែករំលែក