| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចំណូល​ពី​ការលក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​តំបន់​អង្គ​រហក់​ឡើង​ជាង ១​ ​ពាន់​ភាគរយ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១១ កក្កដា ២០២២ | ១៤:០២

ចែករំលែក