| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

EnerCam កំពុង​សិក្សា​លទ្ធភាព​វិនិយោគ​បូម​ប្រេង​នៅ​ប្លុក A របស់​កម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ សីហា ២០២២ | ១៤:០១

ចែករំលែក