| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ត្រីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឱ្យដាក់ពាក្យប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌពន្ធនាគារ ដែលកំពុងប្រកាសជ្រើសរើសចំនួន ៤០៥ នាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ សីហា ២០២២ | ១៤:២៥

ចែករំលែក