| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តំបន់ដំរីជាន់ ទីកន្លែងកម្សាន្តថ្មី ទេសភាពល្អឯកទាក់ចិត្ត នៃខេត្តមណ្ឌលគិរី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ សីហា ២០២២ | ១៥:០៧

ចែករំលែក