| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ងូតទឹកធ្លាក់ត្រជាក់ចិត្ត ស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធ ថតរូបស្អាតៗ នៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូរច្រឡង់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៩ កញ្ញា ២០២២ | ១៣:៣៦

ចែករំលែក