| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

«ទំនប់ម្លេច» ទីឋានទេសចរណ៍ល្អឯក បឹងធម្មជាតិថ្លាយង់ ព័ទ្ធដោយជួរភ្នំខៀវស្រងាត់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ តុលា ២០២២ | ១៤:២៩

ចែករំលែក