| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ការចាប់ខ្លួន​បាតុករ​ប្រឆាំង​រាជានិយមនៅ​អង់គ្លេស បង្កឱ្យមាន​ក្ដី​បារម្ភពី​សេរីភាព​នៃ​ការ​បញ្ចេញមតិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ កញ្ញា ២០២២ | ១៥:១១

ចែករំលែក