| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គយគន់សម្រស់សមុទ្រខ្មែរ គេងបោះតង់មាត់ឆ្នេរ មើលថ្ងៃលិច នៅឆ្នេរដូងខេត្តកំពត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៤ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១១:៥២

ចែករំលែក