| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តុលាការ​មីយ៉ាន់ម៉ា កាត់ទោស​អតីត​សមាជិកសភា​ម្នាក់​ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ ១៧៣ ​ឆ្នាំ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៤:៥១

ចែករំលែក