| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោកស្រី Tsai Ing-wen៖ «តៃវ៉ាន់​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ប្រជាជន​តៃវ៉ាន់»

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៧ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:២៥

ចែករំលែក