| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​៖ ពេលនេះ​ខ្ញុំ​តេស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​ ១៩

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៧ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:២៧

ចែករំលែក