| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ការ​យក​លុយ​ពី​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​បុរី គឺ​ជា​ទម្រង់​នៃ​អំពើ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​មួយ​បន្ថែម​ទៀត ពី​ម្ចាស់​បុរី និង​អគារ​សហ​កម្ម​សិទ្ធិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៧ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:៥៧

ចែករំលែក