| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តម្លៃ​ស្រូវ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​នៅ​ខេត្ត​មួយចំនួន​ ដោយសារ​តែ​មិនទាន់​មាន​ការបញ្ជាទិញ​ពី​ក្រៅប្រទេស

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១១:០២

ចែករំលែក