| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អាមេរិក​រំឭកពី​ស្ថានភាព​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា​កាន់​តែ​អាក្រក់​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:១៨

ចែករំលែក