| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅ​ហ្វីលីពីន​របស់លោក​ស្រី ហារី​ស ជា​សារ​បញ្ជាក់​ពី​ចេតនា​អាមេរិក​ទៅកាន់​ចិន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:៤០

ចែករំលែក